Doplňkový tematický blok I

DOPLŇKOVÝ TEMATICKÝ BLOK I – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol v oblasti zavádění formativního hodnocení je rozdělen do 3 částí:

  • se zaměřením na MŠ a SPgŠ (DTB I – MŠ  a SPgŠ);
  • se zaměřením na ZŠ (DTB I – ZŠ);
  • se zaměřením na SŠ (DTB I – SŠ).

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřských škol, základních škol a středních škol

Rozsah vzdělávacího modulového programu: 24 hodin (distanční část 16 hodin, prezenční část 8 hodin)

Distanční materiály jsou volně dostupné v e-learningovém systému LMS UNIFOR: https://unifor.upol.cz/pedagogicka (uživatelské jméno: esfklus, heslo: esfklus2019)

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ

Doplňkový tematický blok I – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol v oblasti zavádění formativního hodnocení – verze pro MŠ a SPgŠ rozvíjí formou získávání dovedností klíčové kompetence vedoucích pedagogických pracovníků MŠ a vedoucích pracovníků SPgŠ v oblasti zavádění formativního hodnocení, stanovování kritérií hodnocení a využívání metod formativního hodnocení; vedoucí pedagogický pracovník by měl rozumět zejména vytváření podmínek pro úspěšné zavádění formativního hodnocení v praxi MŠ a SPgŠ.

Doplňkový tematický blok I – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol v oblasti zavádění formativního hodnocení – verze pro ZŠ rozvíjí formou získávání dovedností klíčové kompetence v oblasti zavádění formativního hodnocení, forem kolegiální spolupráce, moderace atd. Vedoucí pedagogický pracovník by měl rozumět zejména vytváření podmínek pro úspěšné zavádění formativního hodnocení na ZŠ.

Doplňkový tematický blok I – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol v oblasti zavádění formativního hodnocení – verze pro SŠ rozvíjí formou získávání dovedností klíčové kompetence v oblasti rozvíjení dovedností zaměřených na bezpečné prostředí ve školách, kulturu školy, jež podporuje učení učitelů a žáků, a badatelský cyklus profesního učení, který podporuje učení dětí. Vedoucí pedagogický pracovník by měl rozumět zejména vytváření podmínek pro úspěšné zavádění formativního hodnocení v praxi SŠ.

FORMA VÝUKY

Tematické bloky jsou rozděleny na distanční část (16 hodin) a prezenční část (8 hodin).

Distanční část

Distanční část vzdělávacího modulového programu DTB I je koncipována jako 16hodinové samostudium. Pro tyto účely byly vytvořeny distanční vzdělávací materiály, které jsou přístupné v e-learningovém prostředí LMS UNIFOR, případně i zde na webových stránkách v sekci Distanční materiály. Materiály, které účastníci obdrží minimálně s 14denním předstihem, je třeba dopředu nastudovat pro osvojení znalostí, dovedností a vědomostí potřebných k účasti na prezenční části programu, která následuje po distanční části. Součástí distančních vzdělávacích materiálů jsou příklady z praxe, úkoly, cvičení, kontrolní otázky a teoretické vymezení tématu modulu. Účastníci mají k dispozici test s výběrem jedné správné odpovědi, který si mohou opakovaně zkoušet.

Prezenční část

Na základě materiálů nastudovaných v distanční části je realizována prezenční část vzdělávacího modulového programu DTB I.

Prezenční část je vedena zkušeným lektorem formou workshopu zahrnujícího přednášku, diskusi nad danými tématy a příklady dobré praxe a jinými metodami a formami práce. Předpokladem účasti je, že se účastníci důkladně seznámili s výukovými materiály distanční části. Účastníci se prakticky učí sdílet své zkušenosti, navrhovat modely a řešení. Prezenční část klade stejně jako distanční část mimořádný důraz na využitelnost poznatků získaných v pedagogické praxi účastníků. Workshop je koncipován jako jednodenní v rozsahu 8 hodin.

Jiří Kropáč

Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.

Napsat komentář