Doplňkový tematický blok IV

DOPLŇKOVÝ TEMATICKÝ BLOK IV – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci domovů mládeže a zařízen pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Rozsah vzdělávacího modulového programu: 24 hodin (distanční část 16 hodin, prezenční část 8 hodin)

Distanční materiály jsou volně dostupné v e-learningovém systému LMS UNIFOR: https://unifor.upol.cz/pedagogicka (uživatelské jméno: esfklus, heslo: esfklus2019).

ANOTACE TEMATICKÉHO BLOKU

Doplňkový tematický blok IV – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy rozvíjí formou získávání dovedností klíčové kompetence vedoucích pedagogických pracovníků domovů mládeže a vedoucích pedagogických pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v oblasti rozvíjení dovedností vedení školského zařízení (dětský domov, domov mládeže), vedení výchovy a vzdělávání dětí, řízení lidských zdrojů; dále prohlubuje sebeřídící kompetence formou rozvíjení vlastních dovedností v oblasti znalosti zákonů; významně obohacuje vlastní sociální kompetence formou vedení rozhovorů s rodiči dětí, vyjednávání s orgány zasahujícími a přímo spolupracujícími se školským zařízením pro výkon ústavní výchovy; v neposlední řadě jsou formou vzdělávání rozvíjeny rovněž kompetence pedagogické.

FORMA VÝUKY

Tematický blok je rozdělen na distanční část (16 hodin) a prezenční část (8 hodin).

Distanční část

Distanční část vzdělávacího modulového programu DTB II je koncipována jako 16hodinové samostudium. Pro tyto účely byly vytvořeny distanční vzdělávací materiály, které jsou přístupné v e-learningovém prostředí LMS UNIFOR, případně i zde na webových stránkách v sekci Distanční materiály. Materiály, které účastníci obdrží minimálně s 14denním předstihem, je třeba dopředu nastudovat pro osvojení znalostí, dovedností a vědomostí potřebných k účasti na prezenční části programu, která následuje po distanční části. Součástí distančních vzdělávacích materiálů jsou příklady z praxe, úkoly, cvičení, kontrolní otázky a teoretické vymezení tématu modulu. Účastníci mají k dispozici test s výběrem jedné správné odpovědi, který si mohou opakovaně zkoušet.

Prezenční část

Na základě materiálů nastudovaných v distanční části je realizována prezenční část vzdělávacího modulového programu DTB II.

Prezenční část je vedena zkušeným lektorem formou workshopu zahrnujícího přednášku, diskusi nad danými tématy a příklady dobré praxe a jinými metodami a formami práce. Předpokladem účasti je, že se účastníci důkladně seznámili s výukovými materiály distanční části. Účastníci se prakticky učí sdílet své zkušenosti, navrhovat modely a řešení. Prezenční část klade stejně jako distanční část mimořádný důraz na využitelnost poznatků získaných v pedagogické praxi účastníků. Workshop je koncipován jako jednodenní v rozsahu 8 hodin.

Jiří Kropáč

Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.

Napsat komentář