Doplňkový tematický blok V

DOPLŇKOVÝ TEMATICKÝ BLOK V – PODPORA KOMPETENCÍ VEDOUCÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSTITUCÍ POSKYTUJÍCÍCH ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a institucí poskytující zájmové vzdělávání

Rozsah vzdělávacího modulového programu: 24 hodin (distanční část 16 hodin, prezenční část 8 hodin)

Distanční materiály jsou volně dostupné v e-learningovém systému LMS UNIFOR: https://unifor.upol.cz/pedagogicka (uživatelské jméno: esfklus, heslo: esfklus2019).

ANOTACE TEMATICKÉHO BLOKU

Doplňkový tematický blok V – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků institucí poskytujících zájmové vzdělávání rozvíjí formou získávání dovedností zejména klíčové kompetence v oblasti řízení a podpory pedagogických pracovníků v zájmovém vzdělávání, fundraisingu zájmových zařízení, spolupráce školských i neziskových organizací a v oblasti problematiky syndromu vyhoření či překonávání bariér žáků se SVP.

FORMA VÝUKY

Tematický blok je rozdělen na distanční část (16 hodin) a prezenční část (8 hodin).

Distanční část

Distanční část vzdělávacího modulového programu DTB V je koncipována jako 16hodinové samostudium. Pro tyto účely byly vytvořeny distanční vzdělávací materiály, které jsou přístupné v e-learningovém prostředí LMS UNIFOR, případně i zde na webových stránkách v sekci Distanční materiály. Materiály, které účastníci obdrží minimálně s 14denním předstihem, je třeba dopředu nastudovat pro osvojení znalostí, dovedností a vědomostí potřebných k účasti na prezenční části programu, která následuje po distanční části. Součástí distančních vzdělávacích materiálů jsou příklady z praxe, úkoly, cvičení, kontrolní otázky a teoretické vymezení tématu modulu. Účastníci mají k dispozici test s výběrem jedné správné odpovědi, který si mohou opakovaně zkoušet.

Prezenční část

Na základě materiálů nastudovaných v distanční části je realizována prezenční část vzdělávacího modulového programu DTB V.

Prezenční část je vedena zkušeným lektorem formou workshopu zahrnujícího přednášku, diskusi nad danými tématy a příklady dobré praxe a jinými metodami a formami práce. Předpokladem účasti je, že se účastníci důkladně seznámili s výukovými materiály distanční části. Účastníci se prakticky učí sdílet své zkušenosti, navrhovat modely a řešení. Prezenční část klade stejně jako distanční část mimořádný důraz na využitelnost poznatků získaných v pedagogické praxi účastníků. důraz na využitelnost poznatků získaných v pedagogické praxi účastníků. Workshop je koncipován jako dvoudenní v celkovém rozsahu 8 hodin (1. den: 2 x 45 minut, 2. den: 6 x 45 minut).

Jiří Kropáč

Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.

Napsat komentář