Základní tematický blok

ZÁKLADNÍ TEMATICKÝ BLOK

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení

Rozsah vzdělávacího modulového programu: 42 hodin (distanční část 26 hodin, prezenční část 12 hodin, sdílení zkušenosti 4 hodin)

Distanční materiály jsou volně dostupné v e-learningovém systému LMS UNIFOR: https://unifor.upol.cz/pedagogicka (uživatelské jméno: esfklus, heslo: esfklus2019)

ANOTACE TEMATICKÉHO BLOKU

Základní tematický blok (ZTB) obsahuje dílčí témata zaměřená na vedení pedagogického týmu a podporu profesních manažerských kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol, malotřídních škol, základních škol, středních škol, domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pracovníků institucí poskytujících zájmové vzdělávání.

Cílem ZTB je rozvinout formou získávání dovedností klíčové kompetence řídících vedoucích pedagogických pracovníků v oblasti vedení školy, řízení vzdělávání žáků, řízení lidských zdrojů a řízení informačních zdrojů; dále je podporován rozvoj sebeřídící kompetence formou rozvíjení vlastních dovedností v oblasti znalosti zákonů, BOZP, správního řízení apod.; cílem je rovněž prohloubit kompetence personální formou získávání dovedností v oblasti ekonomické, v oblasti forem práce na profesním portfoliu apod.; v neposlední řadě jsou rozvíjeny kompetence pedagogické formou vzdělávání s využitím prostředků na vizualizaci apod.

FORMA VÝUKY

Základní tematický blok je rozdělen do tří částí – distanční, prezenční a část sdílení zkušeností.

Distanční část

Distanční část vzdělávacího modulového programu ZTB Vedení pedagogického týmu je koncipována jako 26hodinové samostudium. Pro tyto účely byly vytvořeny distanční vzdělávací materiály, které jsou přístupné v e-learningovém prostředí LMS UNIFOR, případně zde na webových stránkách projektu v sekci Distanční materiály. Materiály, které účastníci obdrží minimálně s měsíčním předstihem, si musejí nastudovat, aby si osvojili znalosti, dovednosti a vědomosti potřebné k účasti na prezenční části programu, která následuje po distanční části. Součástí distančních vzdělávacích materiálů jsou příklady z praxe, úkoly, cvičení, kontrolní otázky a teoretické vymezení tématu modulu (a další prvky distančního vzdělávání). Účastníci mají k dispozici test s výběrem jedné správné odpovědi, který si mohou opakovaně zkoušet.

Seznam distančních výukových materiálů pro distanční část ZTB v rozsahu 26 hodin:

 • Typologie podřízených (informace o podstatě a významu typologie podřízených, o jejich charakteristikách, projevech a nejčastějších důvodech jejich jednání)
 • Vymezení determinant a limitů lidí (možnosti rozvoje a úspěšnosti osobnosti prostřednictvím lepšího poznání determinátorů osobnosti; pozitivní oblast rozvoje a vzdělávání; limity, které je nutné posuzovat tak, aby nebyly blokem pro další vývoj)
 • Práce na vlastním profesním rozvoji (efektivní komunikace v týmu; řešení konfliktů; soulad rodinného a pracovního života; hledání a nalezení autentického stylu vedení podle vlastního osobnostního typu; komplikace a poruchy při vedení lidí; oblast DVPP)
 • Management změny (umění definovat a naplnit vizi rozvoje školy či školského zařízení; proces získávání autority při vedení druhých; uplatňování moci; osvojování a ověřování nástrojů vedení lidí)
 • Hospitační činnost (potenciál, který je skryt v hospitační činnosti; formativní význam hospitace; přínos pro řízení pedagogického procesu)
 • Vedení vzdělávací instituce jako inkluzivní školy či školského zařízení (základní principy inkluzivního vzdělávání; úkoly Akčního plánu inkluzivního vzdělávání APIV 2019–2020; legislativní rámec inkluzivního vzdělávání v ČR; zavádění zásad inkluzivního vzdělávání ve školní praxi)
 • Vedení pedagogického týmu (management změny; strategické plánování; využití mentoringu a koučingu v práci vedoucích pedagogických pracovníků)
 • Implementace nových metod výuky a hodnocení včetně inovativních přístupů (pojem inovativní výukové metody; metodický repertoár výukových metod, které reflektují požadavky na soudobé vzdělávání; informace o tradičním a konstruktivistickém přístupu ke vzdělávání; formativní hodnocení a jeho metody)
 • Výukové metody se zaměřením na vizualizaci učiva (pojmové a myšlenkové mapy; specifika obou pojmů a příklady využití ve výuce; využití ICT technologií pro tvorbu pojmových a myšlenkových map na zvolené téma)
 • Podpora učitele v tíživé situaci (zátěž, zatěžující situace a stres; vyrovnávací mechanismy a řešení, když selhávají)
 • Možnosti řešení výchovných problémů na školách (postupy řešení problémového chování žáků ve školní praxi; etapy vedení rozhovoru s žákem s problémovým chováním a postup řešení problémového chování v souladu s aktuálně platnými školskými dokumenty)

Škola jako otevřená instituce a součást lokálního prostředí (klima školy jako základní předpoklad fungování školy; síť sociálních vztahů na všech úrovních a jejich podpora – vedení, učitelé, děti, rodiče)

Další dostupné texty k ZTB určené jako doplňkové (rozšiřující):

 • Plnění povinné školní docházky
 • Aplikace školské legislativy dle aktuálních právních norem
 • Správní právo, pracovní právo a školský zákon
 • GDPR a ochrana osobních údajů v prostředí škol
 • Ekonomické minimum (účetnictví, organizace, mzdová agenda)
 • Fundraising neboli využití vícezdrojového financování školy
 • Úvod do bezpečnostního managementu (bezpečnost měkkých cílů)
 • Prevence mobbingu, pravidla soužití ve škole
 • Prevence rizikového chování na internetu a související fenomény

Prezenční část

Na základě materiálů nastudovaných v distanční části je realizována prezenční část vzdělávacího modulového programu ZTB pod názvem Vedení pedagogického týmu.

Prezenční část je vedena zkušeným lektorem formou workshopu zahrnujícího přednášku, diskusi nad danými tématy a příklady dobré praxe a jinými metodami a formami práce. Předpokladem účasti je, že se účastníci důkladně seznámili s výukovými materiály distanční části. Účastníci sdílejí své zkušenosti, navrhují modely a řešení. Prezenční část klade stejně jako distanční část mimořádný důraz na využitelnost poznatků získaných v pedagogické praxi účastníků. Prezenční výuka ZTB obsahuje 12 hodin realizovaných ve dvou setkáních v rozsahu 2 x 6 hodin.

Sdílení zkušeností

Sdílení zkušeností je poslední částí vzdělávacího modulového programu v rozsahu 4 hodin. Cílem této části je přenos příkladů dobré praxe ve vedení školského zařízení mezi vedoucí pedagogické pracovníky a dále:

 • zlepšení kompetencí v oblasti pedagogického vedení jako základní oblasti vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků;
 • získání kompetencí pro vedení každé vzdělávací instituce jako inkluzivní školy/školského zařízení, jejímž cílem je to, že se v ní každé dítě/žák učí, rozvíjí a maximálně využívá svých možností;
 • rozvíjení schopnosti jasně definovat vizi, kam škola/školské zařízení směřuje; stanovení dílčích cílů k naplnění této vize a cyklické vyhodnocování plnění dílčích cílů k naplnění vize rozvoje školy;
 • rozvíjení schopnosti získat pro naplnění vize pedagogický tým s respektováním toho, že jde o dlouhodobý proces;
 • rozvíjení schopnosti cíleně pracovat na vlastním profesním rozvoji a na vědomí nutnosti dalšího profesního vzdělávání;
 • rozvíjení schopnosti pracovat s plány profesního rozvoje členů pedagogického týmu, které vycházejí z vize rozvoje školy;
 • rozvoj pedagogického vedení v rámci výměny zkušeností s vedoucími pedagogickými pracovníky jiných škol; rozvíjení schopnosti čerpat motivaci a energii pro setrvání
 • v naplňování nastartovaných změn a pro naplňování stanovené vize rozvoje školy/školského zařízení ze setkání a vzájemné interakce vedoucích pedagogických pracovníků;
 • rozvoj pedagogického vedení s využitím konzultací s odborným supervizorem;
 • rozvoj pedagogického vedení s využitím kolegiální podpory např. formou náslechů a následného rozboru hospitační činnosti v rámci vlastní i cizí školy; možnosti reflexe zkušeností z pedagogického vedení;
 • posílení schopnosti akceptovat zavádění nových metod výuky, hodnocení a inovativních přístupů;
 • podpora těch členů pedagogického týmu, kteří o zavádění inovativních postupů do života školy/školského zařízení usilují; využití tohoto potenciálu pro naplňování vize rozvoje školy/školského zařízení (např. při zavádění formativního hodnocení).

Jiří Kropáč

Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.

Napsat komentář